Mục tiêu khóa học: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm giúp học viên đạt được điểm số IELTS mong muốn, thông qua việc:

– Cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về IELTS

– Hướng dẫn học viên phân tích từng bối cảnh cụ thể

– Phát triển kỹ năng tư duy của học viên

Mô tả khoá học

Nội dung PRE-IELTS IELTS IELTS INTENSIVE
Yêu cầu đầu vào 3.5 bank score 4.0 band score 4.0/macro skill
C C+ B
Thời gian 2 ~ 4 tuần 4 ~ 24 tuần 4 ~ 8 tuần
Số lượng lớp 5 lớp học 1:1
2 lớp học nhóm
5 lớp học 1:1
2 lớp học nhóm
8 lớp học 1:1
Bài kiểm tra 1 lần/tháng 1 lần/tháng 2 lần/tháng
Lớp học 1:1 Writing/ Reading/ Speaking/ Listening/ Vocabulary Writing 1/ Writing 2/ Reading/ Speaking/ Listening Writing 1,2/ Speaking/ Grammar/ Listening 1, 2/ Reading 1, 2
Lớp học nhóm Grammar/ Pronunciation Grammar/ Discusion
Hoạt động khác Kiểm tra từ vựng


PRE-IELTS

Chương trình dành cho học viên muốn làm quen với kỳ thi IELTS nhưng chưa yêu cầu điểm IETLS.

Môn học Lớp học Mô tả
WRITING Lớp 1:1 Giới thiệu tổng quan về phần Writing trong IELTS.
Độ khó sẽ tăng dần theo từng chủ đề.
READING Giới thiệu cấu trúc và kỹ năng cần thiết cho phần Reading trong IETLS.
Độ khó sẽ tăng dần theo từng chủ đề.
SPEAKING Giới thiệu cấu trúc và kỹ năng cần thiết cho phần Speaking trong IETLS.
Độ khó sẽ tăng dần theo từng chủ đề.
LISTENING Giới thiệu cấu trúc và kỹ năng cần thiết cho phần Listening trong IETLS.
Độ khó sẽ tăng dần theo từng chủ đề.
VOCABULARY Sự khác biệt của việc sử dụng từ vựng trong ESL và IELTS.
GRAMMAR Lớp nhóm Sự khác biệt của việc sử dụng cấu trúc ngữ pháp trong ESL và IELTS
PRONUNCIATION Sự khác biệt của việc sử dụng cấu trúc ngữ pháp trong ESL và IELTS.


IELTS

Chương trình được thiết kế dành cho học viên có thời gian học và yêu cầu/không yêu cầu điểm IELTS.

Môn học Lớp học Mô tả
WRITING 1 Lớp 1:1 Giới thiệu các dạng bài viết phổ biến trong Task 1 như đồ thị/biểu đồ/bản đồ/quá trình.
Thực hành xây dựng cấu trúc và hoàn thiện bài viết.
WRITING 2 Giới thiệu các dạng bài viết phổ biến trong Task 2 như bài viết hoặc một hoặc hai ý kiến.
Thực hành xây dựng cấu trúc và hoàn thiện bài viết.
READING Tiếp cận chi tiết với cấu trúc và kỹ năng cần thiết trong phần thi Reading.
Thực hành và giải thích chi tiết các đáp án.
SPEAKING Tiếp cận chi tiết với cấu trúc và kỹ năng cần thiết trong phần thi Speaking.
Cung cấp từ vựng, thành ngữ và cấu trúc ngữ pháp hữu ích.
LISTENING Tiếp cận chi tiết với cấu trúc và kỹ năng cần thiết trong phần thi Listening.
Nhận biết thông tin chi tiết thông qua ngữ cảnh của đoạn hội thoại.
GRAMMAR Lớp nhóm Trang bị các cấu trúc ngữ pháp phức tạp để học viên nâng cao điểm số trong các kỹ năng thi.
DISCUSSION Thảo luận và phát triển ý tưởng cho phần thi Nói và Viết.


IELTS INTENSIVE

Chương trình đặc biệt dành cho học viên yêu cầu chứng chỉ IELS cho viẹc học tập/làm việc ở nước ngoài trong thời gian ngắn.

Môn học Lớp học Mô tả
WRITING 1 Lớp 1:1 Giới thiệu các dạng bài viết phổ biến trong Task 1 như đồ thị/biểu đồ/bản đồ/quá trình.
Thực hành xây dựng cấu trúc và hoàn thiện bài viết.
WRITING 2 Giới thiệu các dạng bài viết phổ biến trong Task 2 như bài viết hoặc một hoặc hai ý kiến.
Thực hành xây dựng cấu trúc và hoàn thiện bài viết.
SPEAKING Tiếp cận chi tiết với cấu trúc và kỹ năng cần thiết trong phần thi Reading.
Thực hành và giải thích chi tiết các đáp án.
GRAMMAR Tiếp cận chi tiết với cấu trúc và kỹ năng cần thiết trong phần thi Speaking.
Cung cấp từ vựng, thành ngữ và cấu trúc ngữ pháp hữu ích.
LISTENING INTENSIVE
2 hours
Tiếp cận chi tiết với cấu trúc và kỹ năng cần thiết trong phần thi Listening.
Nhận biết thông tin chi tiết thông qua ngữ cảnh của đoạn hội thoại.
READING INTENSIVE
2 hours
Hoạt động khác Trang bị các cấu trúc ngữ pháp phức tạp để học viên nâng cao điểm số trong các kỹ năng thi.
DAILY VOCABULARY TEST Thảo luận và phát triển ý tưởng cho phần thi Nói và Viết.